วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัด ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1. คอมพิวเตอร์ คือ
ก.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรับข้อมูล และคำสั่ง แล้วนำไปประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ข.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ต้องการได้โดยผ่านการกระบวนการประกอบแล้ว
ค.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า PC
ง.เครื่องมือที่ใช้รับค่า ประมวลผล และ แสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ตามความต้องการ

2. ข้อใดคือความหมายของฮาร์ดแวร์
ก.กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่ง
ข.ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแปลงข้อมูลจาก Input เป็น Output
ง.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการรับส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบของ Digital และ Analog

3. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์
ก.Product
ข.Input
ค.Process
ง.Output

4. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้น
ก.Monitor
ข.Keyboard
ค.Printer
ง.Case

5. Mouse จัดอยู่ในหน่วยใดขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์
ก.Output Unit
ข.Memory Unit
ค.Input Unit
ง.Central Processing Unit

6. ข้อใดถูกต้องที่สุด ของ Input - Process - Output
ก.คีย์บอร์ด - เมาส์ - สแกนเนอร์
ข.คีย์บอร์ด - ซีพียู - ฮาร์ดดิส
ค.คีย์บอร์ด - ฮาร์ดดิส - จอภาพ
ง.คีย์บอร์ด - ซีพียู - จอภาพ

7. ข้อใดคือหน่วยประมวลผลกลาง
ก.Input Unit
ข.Central Processing Unit
ค.Output Unit
ง.Secondary Storage

8. อุปกรณ์ชนิดใดคือหน่วยประมวลผลกลาง
ก.Printer
ข.Harddisk
ค.Mouse
ง.CPU

9. หน่วยความจำประเภทใดที่จัดเป็นหน่วยความจำชั่วคราว
ก.Ram
ข.Rom
ค.Harddisk
ง.Volume

10. Output คือขั้นตอนใดของระบบการทำงานคอมพิวเตอร์
ก.รับข้อมูล
ข.คิดคำนวณ
ค.แสดงผล
ง.เก็บข้อมูล

11. RAM ย่อมาจากคำว่าอะไร
ก.Read Access Memory
ข.Random Access Memory
ค.Real Action Method
ง.Random Accumulate Measurement

12. Scanner จัดเป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ประเภทใด
ก.Data
ข.Software
ค.Hardware
ง.Peopleware

13. เมื่อต้องการแสดงผลข้อมูลเสียงต้องใช้อุปกรณ์ชนิดใด
ก.Ram
ข.Hardware
ค.Word
ง.Speaker

14. ส่วนใดจัดเป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์
ก.Monitor
ข.CPU
ค.Ram
ง.Harddisk

15. ขั้นตอนแรกในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์คือข้อใด
ก.การติดตั้ง CPU
ข.การเสียบสายแพ
ค.การติดตั้ง Harddisk
ง.การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

16. การ Setup BIOS เป็นขั้นตอนใดในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ก.เมื่อติดตั้งจอภาพเสร็จ
ข.ขั้นตอนแรก
ค.เมื่อติดตั้ง CD-Rom เรียบร้อย
ง.ขั้นตอนหลังจากการประกอบเสร็จ

17. Windows XP เป็นระบบปฏิบัติการของค่ายใด
ก.Adobe
ข.Microsoft
ค.Macromedia
ง.Windows

18. การเรียกไฟล์กลับคืนจาก Recycle Bin ควรทำอย่างไร
ก.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Recycle Bin แล้ว Copy ไฟล์งานกลับมา
ข.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Recycle Bin แล้ว เลือกที่ไฟล์งานแล้วกด Restore
ค.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Recycle Bin แล้ว เลือกที่ไฟล์งานแล้วกด Restoress
ง.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Recycle Bin แล้ว เลือกที่ไฟล์งานแล้วกด Reset File

19. ข้อใดไม่ได้เป็นการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ก.ทำความสะอาดโต๊ะคอมพิวเตอร์
ข.คลุมผ้าเมื่อเลิกใช้คอมพิวเตอร์
ค.ใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นโดยรอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ง.รับประทานอาหารระหว่างใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

20. ข้อใดเป็นการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ (Printer)
ก.วางเครื่องพิมพ์ไว้ในที่ ที่มีอุณหภูมิสูง
ข.ทำน้ำหรืออาหารหกใส่ตัวเครื่อง
ค.ปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังจากใช้งาน
ง.เมื่อกระดาษติด ก็ดึงกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์อย่างรุงแรงทันที


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น